Adventslied: Psalm 118

Op weg naar Kerst staan we ook stil bij Psalm 118. Kijk en luister naar samenzang en Vocaal Ensemble Confianza vanuit de Hooglandse Kerk in Leiden.

Lied

Liedtekst
Dit is de dag, die God deed rijzen
juicht nu met ons en weest verblijd
O God, geef thans uw gunstbewijzen
geef thans het heil door ons verbeid
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning
wij zegenen u al tezaam

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
zijn liefde duurt in eeuwigheid
Laat, Israël, uw lofzang rijzen
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Dit zij het lied der priesterkoren
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Gij, die de Heer vreest, laat het horen
Zijn liefde duurt in eeuwigheid

Meditatie

'Hij komt in de Naam van de Heer'
Psalm 118 zingt over de grote Koning die komt in de naam van de Heer. Bijzonder dat juist de psalmen al wijzen naar Jezus. Jezus die geslagen is, die geleden heeft maar ook weer is opgestaan. Gods trouw blijkt juist doordat er in deze oude liederen al gesproken wordt van Jezus' komst. Hij laat ons niet los.

Bijbelgedeelte:
Lees hier Psalm 118

Meer lezen over:

Speel muziek af