Ga naar zoekveld

Alles wat adem heeft love de Here

Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja, halleluja! Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, zij keren eens tot aarde weer; rijkdom en macht, het gaat alles verloren, niemand gedenkt hun daden meer. Machtigen wank’len in hun waan, roepen wij dan de Here aan. Halleluja, halleluja! Hij is ‘t, die hemelen, zeeën en aarde, die al wat is tot zijn aanzijn riep, de enige God die zijn macht openbaarde, Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. Hij, die het al heeft in zijn hand, houdt ook ons zwak geloof in stand. Halleluja, halleluja! Roem dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft roepe nu Amen, zingen nu blijde: God is goed! Love dan ieder die hem vreest Vader en Zoon en Heil’ge Geest! Halleluja, halleluja!