Ga naar zoekveld

Feest der herkenning

a. Mijn Jezus, ik hou van U ik noem U mijn Vriend. Want U nam de straf op U die ik had verdiend De grote Verlosser mijn Redder bent U 'k heb van U gehouden maar nooit zoveel als nu. Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij. Toen U aan het kruis hing, een wond in Uw zij. Voor mij de genade, een doornenkroon voor U; 'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. b. De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt, en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheelijk zijn heilige Naam. En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheelijk zijn heilige Naam. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheelijk zijn heilige Naam. c. Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed! Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom! Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. d. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar 't genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de nHeer God des levens, ach, wanneer Zal ik naad'ren voor Uw ogen, In uw huis uw naam verhogen. Maar de Heer zal uitkomst geven, Hij die 's daags zijn gunst gebiedt. 'k Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik Hem verwacht en mijn hart, wat mij moog' treffen tot de God mijns levens heffen. e. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart. Er is een God, er is een God. Stort bij Hem iut, o mens toch uw smart, er is een God die hoort. Ga steeds naar Hem om hulp en om raad, wacht niet te lang, 't is spoedig te laat. Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord. Er is een God die hoort. God schonk zijn Zoon in Bethlehems stal, Heer van het al, Heer van het al. Hij droeg verneed'ring, smaad zonder tal, Heerser van 't gans heelal. Want onze Schepper, Koning der aard heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard. Ga dan naar Hem nu 't morgenlicht gloort. Hij is de God die hoort. f. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen, daald' een engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en dood. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. g. Lichtstad met uw paarlen poorten wond're stad zo hoog gebouwd Nimmer heeft men op deez' aarde Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten Luist'ren naar zijn liefdestem Daar geen rouw meer en geen tranen In het nieuw Jeruzalem. Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit en de stroom van levend water door de gouden godsstad vloeit. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten Luist'ren naar zijn liefdestem Daar geen rouw meer en gee ntranen In het nieuw Jeruzalem. Wat een vreugde zal dat wezen Straks vereend te zijn met Hem In die stad met paarlen poorten In het nieuw Jeruzalem. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten Luist'ren naar zijn liefdstem Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.