Ga naar zoekveld

Hark the Herald Angels Sing / Hoor de eng'len zingen d'eer

Hoor, de eng'len zingen d' eer van de nieuw geboren Heer! Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Mengt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, mensentong en eng'lenstem, zingt het kind van Bethlehem! Hoor, de eng'len zingen d' eer van de nieuw geboren Heer! Hij, die heerst op 's hemels troon, Christus, d' eeuw'ge, 's Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd op de tijd, die God behaagt. Vleesgeworden woord van God, mens geworden om ons lot, U, der mensen een, o Heer, U, Immanuël, zij eer! Hoor, de eng'len zingen d' eer van de nieuw geboren Heer! Heil de Vorst der eeuwigheid, Zonne der gerechtigheid. van zijn vleug'len dalen neer licht en leven altijd weer. Lof U, die uw glorie deed schuilen in het aardekleed, opdat wij van zonde rein nieuwgeboren zouden zijn. Hoor de eng'len zingen d'eer van de nieuw geboren Heer!