Ga naar zoekveld

Hoor, de eng'len zingen d'eer

Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer Vreed' op aarde, 't is vervuld God verzoent der mensen schuld Voegt u, volken, in het koor dat weerklinkt de hemel door zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuw geboren Heer Hij, die heerst op 's hemels troon Here Christus, Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, tussen alle mensen in in het menselijk gezin. Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuw geboren Heer Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd Al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuw geboren Heer