Ga naar zoekveld

Kerstmedley

a. Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de heil'ge Geest, de Trooster, de Drie-een'ge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-een'ge in zijn troon. Ere zij aan hem, wiens liefde, ons van alle smet bevrijdt, eer zij hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd. Halleluja, lof, aanbidding, brengen eng'len U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten, legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer. b. Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer, hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis. Herders op de velden hoorden een nieuw lied, dat Jezus was geboren zij wisten ’t niet. Gaat aan gene straten en gij zult hem vinden klaar, beth’lem is de stede daar is ’t geschied voorwaar. Kyrieleis. Heilige drie koningen, uit zo verre land, zij zochten onze Here met offerand. Z’offerden ootmoediglijk myrrh’ wierook ende goud, t’ eren van dat kindje dat alle ding behoudt. Kyrieleis. c. Hoor de eng’len zingen d’ eer, van de nieuw geboren Heer. Vreed’ op aarde ’t is vervuld, Hij verzoent der mensen schuld. Mengt u volken in het koor, dat weerklinkt de hemel door. Mensentong en eng’lenstem, zingt het kind van Bethlehem. Hoor, de eng'len zingen de eer, van de nieuw geboren Heer. Hij, die heerst op 's hemels troon, here Christus, Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd, op de tijd die God behaagt. Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, tussen alle mensen in, in het menselijk gezin. Hoor, de eng'len zingen de eer, van de nieuw geboren Heer.