Ga naar zoekveld

Lofzang van Maria

Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij den Heer, mijn Zaligmaker noemen, die, in haar lage staat, Zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van Zijn gunst doet roemen. Hoe heilig is Zijn naam, laat volk bij volk tesaam, barmhartigheid verwachten, nu Hij de zaligheid, voor wie Hem vreest, bereidt, door al de nageslachten. Hij trok zich Israël aan, Hij laat niet hulp'loos staan, die Abrams troost verwachten. Groot en in eeuwigheid, is Gods barmhartigheid, voor duizenden geslachten.