Ga naar zoekveld

Onze Vader

Onze Vader in de hemel, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.