Ga naar zoekveld

Ose Shalom

Oseh shalom, oseh shalom, oseh shalom oh…… oseh shalom, bim’romav Hu ya’ase shalom aleynu veh’alkol, kol Yisrael, Veh’imru, imru amen. Ya’aseh shalom aleynu, veh’al kol Yisrael, Amen. Ya’ase shalom, aleynu, veh’al kol Ysrael. oseh shalom, bim’romav Hu ya’ase shalom aleynu veh’alkol, kol Yisrael, Veh’imru, imru amen. Ya’aseh shalom aleynu, veh’al kol Yisrael, Amen. Ya’ase shalom, aleynu, veh’al kol Ysrael. Oseh shalom, oseh shalom, oseh shalom, oh…. Shalom, Amen!