Ga naar zoekveld

Psalm 68

Geloofd zij God met diepst ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag, met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste majesteit, dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een god van heil, Hij schenkt uit goedheid zonder peil, ons ’t eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij ’t naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, uit Uw verheven heiligdom, aanbidd'lijk Opperwezen. 't Is Isrels God, Die krachten geeft, van Wien het volk zijn sterkte heeft: Looft God; elk moet Hem vrezen.