Ga naar zoekveld

Psalm 72

Geef, Heer, den Koning uwe rechten en uw gerechtigheid aan 's Konings zoon om uwe knechten, te richten met beleid. Dan zal Hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht; en uw ellendigen regeren; hun recht doen op hun klacht. Dan zal na zoveel gunstbewijzen, 't gezegend heidendom, 't geluk van dezen Koning prijzen, die Davids troon beklom. Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, bekleed met mogendheen; de Heer, in Israel geprezen, doet wond’ren, Hij alleen. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen, men loov' Hem vroeg en spa, de wereld hoor', en volg' mijn zangen, met amen, amen na.