Ga naar zoekveld

U, verborgen Christus

U verborgen Christus bid ‘k eerbieding aan, doe ons in deez’ teek’nen ’t heilgeheim verstaan. U geeft zich mijn harte over gans en al, schoon het Uwe grootheid nimmer vatten zal. Aan het kruis verborg zich slechts Uw godd’lijkheid, hier verbergt zich tevens Uw mens’lijkheid. Maar nochtans geloof ik en belijd het klaar, schenk mij dan genade als de moordenaar. Heilige gedachtenis van des Herens dood, leven schenkt Ge ons mensen Heiland, levend brood. Geef mijn geest te leven uit Uw overvloed, schenk ons van Uw rijkdom, kennis klaar en zoet. Jezus wiens gedachtenis ik nu vieren mag, voer mij door de scheem'ring naar die volle dag, dat mijn oog Uw aanzicht zonder iets dat scheidt, ongesluierd schouwe in Gods heerlijkheid.