Ga naar zoekveld

Wees gegroet gij eersteling der dagen

Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis, bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is! Here Jezus, trooster aller smarten, zon der wereld, schijn in onze harten, deel ons zelf de voorsmaak mee van der zaal’gen sabbatsvreê! In uw hoede zijn wij wèl geborgen, en schoon eerlang 't oog ons breek', open gaat het op de grote morgen, na deez' aardse lijdensweek. Welk een dag der ruste zal dat wezen, als w' onsterflijk, uit de dood verrezen, knielen voor Uw dankaltaar! Amen, Jezus, maak het waar!