Ga naar zoekveld

Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha

donderdag 2 april 2020

De zeven kruiswoorden van Jezus

De zeven kruiswoorden van Jezus (NBG '51)

Lucas 23:34 - En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

Lucas 23:43 - En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

Johannes 19:26-27 - Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zeide Hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis.

Matteüs 27:46 - Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

Johannes 19:28 - Hierna zeide Jezus, daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden: Mij dorst!

Johannes 19:30 - Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Lucas 23:46 - En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

Deel deze overdenking: