Ga naar zoekveld

Het Onze Vader...

zondag 1 augustus 2021

Matteüs 6:9-13

Uit de Bijbel

Ds Orlando Bottenbley wil graag de komende dagen met ons stil staan bij een aantal verzen uit het Onze Vader - het bekende gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Kijk je mee?

Matteüs 6:9-13 - Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. [Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.] NBG '51

Deel deze overdenking: