Ga naar zoekveld

Samenzangmedley 2 NZ dag Utrecht 2018

a. Here, maak mij uw wegen door uw Woord en Geest bekend; leer mij; hoe die zijn gelegen en waarheen G'uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer, 'k blijf U al den dag verwachten. Wie heeft lust de Heer te vrezen, 't allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wand'len moet. Wie het heil van Hem verwacht zal het ongestoord verwerven, en zijn zalig nageslacht zal 't gezegend aardrijk erven. b. Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de levende God. Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij u onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo'n blijvende kans om te zingen voor u. De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven, Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de hemlse legers, gelukkig zin zij die vertrouwen op u. Wat hou ik van uw huis. c. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart daar, in Zijn erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. Hoor, 't is het lie der eng'len, zingend van liefd' en vree ruisend uit 's hemels zalen, over de glazen zee. Veilig in Jezus' armen, vielig aan Jezus' hart. daar, in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. Jezus, mijn dierb're toevlucht, U stierf voor mij. Dat op die Rots der eeuwen eeuwig hope zij. Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt en 't oog aan ginse kusten uw heillicht gloren ziet. Veilig in Jezus' armen, vielig aan Jezus' hart. daar, in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. d. Laat heel de wereld het zien, maak de volk'ren weer blij, door de klank van zijn stem. Heuvels en dalen breek uit! Kom en juich, zing het luid! Klap je handen voor Hem! Liefde en recht zal Hij brengen op aard', een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 't Woord van de waarheid maakt vrij. Het maakt vrij. Laat heel de wereld het zien, maak gevangenen vrij, breng de eenzamen thuis. Heel satans bolwerk stort neer, door 't gebed tot de Heer, door de kracht van het kruis. Liefde en recht zal Hij brengen op aard', een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 't Woord van de waarheid maakt vrij. Het maakt vrij. Laat heel de wereld nu staan vol ontzag voor zijn naam, zing het lied dat Hem eert. Wees niet meer stil, zeg het voort tot de wereld het hoor: Jezus regeert! Liefde en recht zal hij brengen op aard', een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 't Woord van de waarheid maakt vrij. Het maakt vrij.