Ga naar zoekveld

Te Deum

Wij loven U, o God, wij prijzen Uwe Naam, U, eeuwig' Vader, U verheft al 't schepsel saam. Zingt serafs, eng'len zingt, heft aan, Gij machten, tronen, onafgebroken rijz' Uw lied op hoge tonen, Gij, driemaal heilig zijt G', o God der legerscharen, dat aard' en hemel steeds Uw grootheid openbaren. U, Vader, U zij lof, op een verhoogde toon. Lof Uwe eigene, Uw eengeboornen Zoon. Lof Uwe Geest, die ons ten Trooster is gegeven, ten Leidsman op de weg naar 't eeuwig zalig leven. U looft Uw Kerk alom, waar Gij die ook vergaarde. U loov', wat loven kan, in hemel en op aarde.