Ga naar zoekveld

Was ooit een blijder morgen

Was ooit een blijder morgen dan toen in Jozefs hof Gods machtwoord triomfeerde, ondanks het aardse stof? O dood, waar is uw prikkel, waar uw verschrikking, hel? De Heiland is verrezen! Hij leeft! Immanuël! Het zegel is verbroken, bij 't eerste morgenrood; de steen is weggewenteld, de wachters zijn als dood. Twee hemelboden zeggen vol vreugd het ieder aan: "Vrees niet, want zie, uw Meester is waarlijk opgestaan!" Heeft Jezus als het Godslam, ons aller straf getorst, als Eerst'ling uit de doden verrees de Levensvorst. En wie in Hem ontslapen, wekt eens Zijn Levenswoord; zij mogen juichend ingaan door d'open hemelpoort.