Ga naar zoekveld

Uw naam worde geheiligd

maandag 7 december 2020

Matteüs 6:9-13

Uit de Bijbel

Matteüs 6:9-13 - Bidt gij dan aldus:

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. [Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.] NBG '51

Deel deze overdenking: