Ga naar zoekveld

Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha

donderdag 25 maart 2021

De zeven kruiswoorden

Uit de Bijbel

Vandaag lezen we met Ds. van der Veer de zeven kruiswoorden. Welke vers spreekt je het meest aan?

Lucas 23:34 - En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

Lucas 23:43 - En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

Johannes 19:26-27 - Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zeide Hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis.

Matteüs 27:46 - *Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? * Johannes 19:28 - Hierna zeide Jezus, daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden: Mij dorst!

Johannes 19:30 - Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Lucas 23:46 - En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

Deel deze overdenking: