Ga naar zoekveld

Het Onze Vader

vrijdag 15 november 2019

Matteüs 6:9-13 (NBG '51)

Uit de Bijbel

Matteüs 6:9-13 - Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. NBG '51

Deel deze overdenking: